Preskočit na obsah

Obec ako dotknutý orgán

 • Obec môže požiadať MŽP SR o začatie konania podľa § 20 ods. 1 zákona. MŽP SR zváži, či začne konanie, v ktorom rozhodne, či sa musí posudzovať podľa zákona činnosť, ktorá sa má vykonávať na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území a nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona.
 • Obec má právo na doručenie:
  • zámeru (§ 23 ods. 1 zákona);
  • správy o hodnotení (§ 33 ods. 1 zákona);
  • informácie, že správu o hodnotení nie je  potrebné vypracúvať (§ 31 ods. 1 zákona);
  • podpisovej listiny a dokladu o zaregistrovaní občianskeho združenia (§ 26 zákona);
  • dokladu o zaregistrovaní mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia (§ 27 zákona);
  • rozhodnutia zo zisťovacieho konania (§29 ods. 9 zákona);
  • záverečného stanoviska (§ 37 ods. 4 zákona),
 • Obec sa vyjadruje k zámeru predloženému podľa § 23 ods. 1 zákona a  doručí písomné stanovisko:
  • k zámeru príslušnému orgánu (§ 23 ods. 4 zákona);
  • k správe o hodnotení predloženej podľa § 33 ods. 1 zákona;
  • k správe o hodnotení príslušnému orgánu (§ 35 ods. 1 zákona);
  • k návrhu rozsahu hodnotenia (§ 30 ods. 5 zákona).
 • Obec sa zúčastňuje verejného prerokovania (§ 34 ods. 3 zákona).