Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Práva a povinnosti obce v procese EIA

Ako začať?

V prvom rade je potrebné zistiť, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona o EIA. V prípade neistoty môže obec písomne požiadať najbližší príslušný orgán o vyjadrenie, či činnosť podlieha alebo nepodlieha posudzovaniu podľa zákona. V žiadosti o vyjadrenie stručne uvedie charakteristiku navrhovanej činnosti, najmä jej kapacitu a v prípade rozširovania alebo rekonštrukcie i pôvodne povolenú kapacitu.

Príklady

  • Vybudovanie areálu zberného dvora na zber komunálneho odpadu vrátane odpadov z kovov a elektroodpadu - tieto činnosti si vyžadujú povolenie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podliehajú zisťovaciemu konaniu podľa zákona o EIA. Príslušným orgánom pre proces EIA je obvodný úrad životného prostredia.
  • Vybudovanie kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie odpadu - tieto činnosti si vyžadujú povolenie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podliehajú povinnému hodnoteniu podľa zákona o EIA. Príslušným orgánom pre proces EIA je Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Obec sa môže obrátiť na:

alebo využiť

Obec môže vystupovať ako:

Podnet podľa § 20 ods. 1 zákona o EIA          

Ďalším  prípadom konania v procese EIA je konanie podľa § 20 ods. 1 zákona - podnet. Obec môže požiadať MŽP SR o začatie konania podľa § 20 ods. 1 zákona, v ktorom MŽP SR rozhodne, či sa bude posudzovať podľa zákona činnosť, ktorá sa má vykonávať na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území a nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona, resp. nedosahuje limity v nej uvedené. Túto možnosť má obec, keď vystupuje v procese EIA v postavení povoľujúceho orgánu, dotknutej obce, dotknutého orgánu alebo priamo ako navrhovateľ.