Preskočit na obsah

Podnikateľ v procese SEA

Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov návrhov politík, rozvojových koncepcií, plánov (vrátane územnoplánovacích dokumentácií) a programov, vrátane strategických dokumentov, na financovaní ktorých sa podieľa Európska únia, ako aj ich modifikácie, ktoré sú predmetom schvaľovania na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na územia chránené podľa osobitných predpisov.

Posudzovanie návrhov strategických dokumentov podľa zákona sa vykonáva s menšími odlišnosťami pre:

a ich zmeny.

V Slovenskej republike je posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi:

  • zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
  • vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podnikateľ v procese posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie môže vystupovať:

  • ako obstarávateľ strategického dokumentu (Najčastejší prípad je, ak obec podniká ako právnická osoba.),
  • ako spracovateľ oznámenia o strategickom dokumente a správy o hodnotení (v zákone nie sú pre spracovateľa uvedené žiadne povinnosti ani práva, spracovateľa si objednáva obstarávateľ a on zodpovedá za prácu spracovateľa),
  • ale aj ako verejnosť prípadne zainteresovaná verejnosť.