Preskočit na obsah

Tlačivá a formuláre

Slovenská inšpekcia životného prostredia a správca vodohospodársky významných vodných tokov poskytujú údaje o:

  • výsledkoch z kontrolných rozborov vzoriek vypúšťanej odpadovej vody a osobitnej vody za predchádzajúci rok do 31. marca nasledujúceho roka,
  • výsledkoch sledovania vplyvu vypúšťanej odpadovej vody alebo osobitnej vody na recipient do 30. júna nasledujúceho roka.

Údaje o vypúšťaní odpadovej vody a osobitnej vody za predchádzajúci rok získané v rámci oznamovacej povinnosti poskytne Slovenský hydrometeorologický ústav správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 28. februára nasledujúceho roka pre zdroje znečistenia podliehajúce plateniu poplatkov podľa osobitného predpisu) a pre ostatné zdroje znečistenia do 31. marca.

Tlačivá dostupné na stránke SHMÚ: http://www.shmu.sk/