Preskočit na obsah

Ochrana vôd

Právne predpisy na úseku ochrany vôd upravujú povinnosti podnikateľa (fyzickej alebo právnickej osoby), ktorý nakladá s vodami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. (§ 17).

Podnikateľ, ktorý nakladá s vodami na výrobné účely, je povinný vykonávať úpravy v technológii výroby a prijímať opatrenia na viacnásobné používanie vôd (§ 17 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.).

Pri vypúšťaní odpadových vôd z priemyselného zdroja sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom zastaviť ich vypúšťanie alebo postupne ukončiť ich emisie, vypúšťanie a úniky (§ 17 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.).