Preskočit na obsah

Vybrané povinnosti podľa banského zákona (zákon č. 44/1988 Zb.)

 • Nerastné bohatstvo je vlastníctvom SR (čl. 4 Ústavy SR). Predmetom ochrany surovinového potenciálu štátu sú výhradné ložiská (§5 banského zákona). 
 • Rozdelenie nerastov na vyhradené a nevyhradené, popis ložísk  je uvedený v §3 - 6 zákona č. 44/1988 Zb
 • Ložiská nevyhradených nerastov sú súčasťou pozemku a nevzťahuje sa na ne právna ochrana (§7 zákona č. 44/1988 Zb).  
 • V prípade, že niekto zistí mimo rámca organizovaného geologického prieskumu výskyt ložiska vyhradeného nerastu, je povinný bezodkladne oznámiť MŽP SR (§12 zákona č. 44/1988 Zb). 
 • Kto zistí staré banské dielo alebo jeho účinky  na povrch, oznámi to bezodkladne MŽP SR, ktoré zabezpečí ďalšie kroky (§35 zákona č. 44/1988 Zb).  
 • Na zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva pri územnoplánovacej činnosti sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinné dodržiavať zásady uvedené v § 15 zákona č. 44/1988 Zb.
 • V banskom zákone a jeho vykonávacej vyhláške sú na ochranu a využívanie (dobývanie) výhradných ložísk vymedzené dve základné kategórie:
  • chránené ložiskové územie (CHLÚ) (§ 16 až §19 zákona č. 44/1988 Zb.),
  • dobývací priestor (DP) (§25 - §28 zákona č. 44/1988 Zb.).
 • Starostlivosť o chránené nerasty sa zabezpečuje zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní. 
 • Na projektovanie, výstavbu, prípadne rekonštrukciu baní a lomov včítane výsypiek, odvalov a odkalísk sa vzťahujú všeobecné predpisy o investičnej výstavbe. Dokumentácia týchto stavieb musí okrem náležitostí ustanovených všeobecnými predpismi zabezpečovať dodržiavanie zásad (§ 23 zákona č. 44/1988 Zb.).
 • Na dobývanie výhradného ložiska sa organizácii, ktorá ma príslušné banské oprávnenie sa určí dobývací priestor, ktorého určenie oprávňuje na dobývanie výhradného ložiska. Podmienky určenia dobývacieho priestoru, vymedzenia jeho hraníc, uskutočnenia zmien a jeho zrušenia a konaním v týchto záležitostiach  sú stanovené v § 24 - 28 zákona č. 44/1988 Zb.

Organizácie sú povinné:

 • pri využívaní výhradného ložiska dodržiavať povinnosti  uvedené v §10 zákona č. 44/1988 Zb., 
 • pri geologickom prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva dodržiavať povinnosti uverejnené v §11 banského zákona, 
 • zaslať výpočet zásob výhradných ložísk (§14 ods. zákona č. 44/1988 Zb.)  na MŽP SR na posúdenie, odsúhlasenie a zapísanie do súhrnnej evidencie zásob (§14 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • zaslať návrh na odpis zásob výhradného ložiska (§14a ods. zákona č. 44/1988 Zb.) na odsúhlasenie obvodnému banskému úradu, do ktorého obvodu pôsobnosti výhradné ložisko patrí (§14 ods.  zákona č. 44/1988 Zb., ods. 5) a odsúhlasený odpis zaslať MŽP SR na jeho zápis do súhrnnej evidencie zásob výhradných ložísk (§14 ods.  zákona č. 44/1988 Zb., ods. 6), odsúhlasený odpis je súčasťou banskomeračskej a geologickej dokumentácie a evidencie zásob v organizácii (§ 8 vyhlášky SGÚ 97/1988 Zb.), 
 • oznámiť MŽP SR a obvodnému banskému úradu, ak pri dobývaní výhradných ložísk v dobývacom priestore zistí ložisko iného vyhradeného nerastu a postupovať ďalej podľa ich rozhodnutia (§31, ods.1  zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • zabezpečiť v priebehu dobývania v nevyhnutnom predstihu v hraniciach svojho dobývacieho priestoru ďalší prieskum ložiska (§31, ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • na účely dobývania po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch vykonať ich likvidáciu (§31, ods. 4  zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • vypracovať plány otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk, v prípade ak má určený dobývací priestor  (§32 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • platiť úhrady, ak má určený dobývací priestor (§ 32a zákona č. 44/1988 Zb.), žiadosť o zníženie úhrady  zasiela organizácia HBÚ do 31.mája, za ktorý žiada o zníženie úhrady (§ 32a zákona č. 44/1988 Zb. Ods. 11 - 12), 
 • pred zaradením príslušných prác do plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dohodnúť sa s orgánmi, fyzickými osobami a právnymi osobami, ktorým prislúcha ochrana objektov, 
 • riešiť strety záujmov (§ 33 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • riešiť spôsobené banské škody a ich náhradu (§ 33 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • zaisťovať bezpečnosť prevádzky vrátane havarijnej prevencie a plnenie úloh banskej záchrannej služby, bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy ohrozujúce verejné záujmy (§ 38 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • viesť a včas dopĺňať banskomeračskú a geologickú dokumentáciu (§ 39 zákona č. 44/1988 Zb.), 
 • pri použití banských vôd starať sa o banské vody a hospodárne ich využívať (§ 40 zákona č. 44/1988 Zb.).