Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zámer

Zámer je prvou základnou dokumentáciou procesu posudzovania. Jeho účelom je poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, o súčasnom stave životného prostredia, v ktorom sa má navrhovaná činnosť realizovať, o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane zdravia a o možnostiach realizácie opatrení na ich zmiernenie, prípadne odstránenie.

Zámer je verejným dokumentom, ktorý sa dáva k dispozícií širokej verejnosti, nielen odbornej, ale i laickej, a preto je potrebné pri jeho vypracovaní dávať dôraz na zrozumiteľnosť a grafickú názornosť.

Za vypracovanie zámeru je zodpovedný navrhovateľ. Na vypracovanie zámeru sa nevyžaduje osobitná spôsobilosť. Je na rozhodnutí navrhovateľa, akú formu zvolí na jeho vypracovanie. Môže si ho vypracovať sám, pokiaľ disponuje dostatočným počtom odborníkov a potrebným technickým vybavením alebo o vypracovanie zámeru, alebo jeho časti požiada iné právnické alebo fyzické osoby, napr. tie, ktoré eviduje ministerstvo v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na interdisciplinárnosť a odbornú náročnosť vypracovania zámeru, odporúčame zabezpečenie vypracovania zámeru u odborne spôsobilých osôb.

Obsah a štruktúra zámeru je uvedená v prílohe č. 9.

Pred vypracovaním zámeru je nevyhnutné mať k dispozícií informácie o vstupoch (napr. záber pôdy, spotreba vody, potreba surovinových a energetických zdrojov, dopravnej a inej infraštruktúry a pod.) a výstupoch navrhovanej činnosti (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, produkcia odpadov, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia a iné). Bez týchto údajov nie je možné identifikovať vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Zámer musí vždy obsahovať popis nulového variantu. Predpokladom čo najobjektívnejšieho posúdenia je vypracovanie zámeru vo variantoch navrhovanej činnosti. V niektorých výnimočných prípadoch môže nastať stav, kedy nie je k dispozícií iná lokalita alebo pre uskutočnenie stanoveného diela neexistuje iné technické alebo technologické riešenie. V takomto prípade môže príslušný orgán na základe odôvodnenej písomnej žiadosti navrhovateľa upustiť od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia (, 67kB) sa predkladá na príslušný orgán vždy pred vypracovaním zámeru.

V príslušnej kapitole zámeru je potrebné venovať osobitnú pozornosť určeniu všetkých dotknutých obcí, ktoré môžu byť dotknuté vplyvom navrhovanej činnosti. Rovnako je dôležité čo najpresnejšie identifikovať dotknuté orgány. V zámere musí byť vždy uvedený druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a na základe toho je potrebné uviesť i povoľujúci orgán pre danú činnosť.

Zámer musí vždy obsahovať i vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch presahujúcich štátne hranice. Podrobnejšie informácie a rady získate v metodických príručkách.