Preskočit na obsah

Verejné prerokovanie

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí verejné prerokovanie správy o hodnotení. V prípade, ak bolo upustené od vypracovania správy o hodnotení, zabezpečí prerokovanie zámeru v primeranom čase, po oznámení príslušnému orgánu o tejto skutočnosti.

Termín a miesto verejného prerokovania oznámi dotknutá obec verejnosti najneskôr 10 dní pred jeho konaním spôsobom v mieste obvyklým a prizve naň tiež zástupcov príslušného orgánu, rezortného orgánu a dotknutého orgánu.

Na verejnom prerokovaní je povinnosťou navrhovateľa zabezpečiť kvalifikovaný výklad o problematike, ktorú správa o hodnotení riešila a o hlavných výsledkoch, ktoré sú jej obsahom.

Povinnosťou dotknutej obce je v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam z verejného prerokovania. Záznam, podpísaný zástupcom dotknutej obce a zástupcom navrhovateľa, doručí dotknutá obec príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní. Súčasťou záznamu musí byť i prezenčná listina s uvedením termínu a miesta konania verejného prerokovania, prípadne i zvukový alebo obrazový záznam priebehu verejného prerokovania.

Na to, aby tento záznam bol vyčerpávajúci a presný, je vhodné, aby dotknutá obec spolu s navrhovateľom počas verejného prerokovania využila rôzne formy zaznamenávania stanovísk, komentárov, dotazov a poznámok kladených účastníkmi verejného prerokovania, napr. písomné zaznamenávanie, zvukový záznam s využitím stabilných, resp. mobilných mikrofónov.