Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Správa o hodnotení

Samotné hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a vypracovanie správy o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu časť dokumentácie v procese  posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Táto etapa procesu posudzovania nie je časovo obmedzená. Základný obsah a rozsah posudzovania je určený rozsahom hodnotenia a navrhovateľ je povinný vždy určený rozsah dodržať.

Obsah a štruktúra správy o hodnotení navrhovanej činnosti je stanovená v prílohe č. 11 zákona.

Hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti a vypracovanie správy o hodnotení môže vykonať navrhovateľ sám, ale vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť kladie vysoké nároky na odbornosť, vo väčšine prípadov si navrhovateľ dáva vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej časti vyhodnotiť inými odborne spôsobilými fyzickými osobami, napr. tými, ktoré sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý vedie ministerstvo.

Podrobnejšie informácie a rady o vypracovaní, predložení, pripomienkovaní správy o hodnotení získate v metodických príručkách.