Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Rozsah hodnotenia a časový harmonogram

Pri určovaní rozsahu hodnotenia sa vychádza:

  • prílohy č. 11 a
  • prihliada sa  pritom na doručené stanoviská účastníkov procesu posudzovania.

V rozsahu hodnotenia sa určuje najmä:

  • ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť. Vyberie sa z variantov, ktoré boli uvedené v zámere, ale môže to byť i ďalší reálny variant, ktorý vyplynul z pripomienok účastníkov procesu posudzovania predložených k zámeru,
  • ktoré z údajov uvedených v prílohe č. 11 zákona má správa o hodnotení obsahovať, ktoré zo súvisiacich činností  sa budú posudzovať spoločne,
  • počet vyhotovení správy o hodnotení, prípadne tiež formy spracovania a počet.

Rozsah hodnotenia sa určuje vždy, časový harmonogram sa určuje iba v prípade potreby, napr. v prípade nutnosti sledovania určitých vplyvov na biotické zložky životného prostredia počas vegetačného obdobia, biologických cyklov, alebo ak sa vyžaduje inventarizácia fauny a flóry a pod.

Verejnosť a ostatné subjekty procesu posudzovania môžu predložiť pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia.

Príslušný orgán pripomienky vyhodnotí a doručí ich navrhovateľovi s požiadavkou, aby ich zohľadnil pri hodnotení navrhovanej činnosti a vypracovaní správy o hodnotení.