Preskočit na obsah

Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

 1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).
 2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).
 3. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov).
 4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).
 5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
 6. Ovplyvňovanie pohody života.
 7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.
 8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).


II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na:

 1. súčasný stav využitia územia,
 2. súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
 3. relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblastia a v horninovom prostredí,
 4. únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:
  1. vodné útvary,
  2. mokrade,
  3. pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek,
  4. pohoria a lesy,
  5. chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti],
  6. oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy),
  7. oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,
  8. husto obývané oblasti,
  9. historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.


III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Význam očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na:

 1. pravdepodobnosť vplyvu,
 2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),
 3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,
 4. veľkosť a komplexnosť vplyvu,
 5. predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu,
 6. povahu vplyvu,
 7. kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností,
 8. možnosť účinného zmiernenia vplyvu.