Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Práva podnikateľa ako navrhovateľa

  • Dať odôvodnený písomný podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č.8  alebo nedosahujúcej prahové hodnoty.
  • Dať v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území.
  • Žiadať príslušný orgán o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
  • Žiadať právnické resp. fyzické osoby o informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na spracovanie správy o hodnotení.
  • Žiadať, aby sa v správnom konaní rozhodlo o pochybnostiach o nákladoch spojenými s procesom posudzovania, ktoré znáša navrhovateľ.
  • Požiadať o predĺženie právoplatnosti záverečného stanoviska.
  • Podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 15. októbra 2015