Preskočit na obsah

Povinné hodnotenie


Predmetom povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie sú:

 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8a zákona,
 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak takáto zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre navrhovanú činnosť v prílohe č. 8, časti A ustanovená,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
 • navrhovaná činnosť alebo jej zmena ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území,
 • v odôvodnených prípadoch môžu byť predmetom posudzovania také činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 8, alebo nedosahujú prahové hodnoty podľa uvedenej prílohy na základe odôvodneného písomného podnetu.
 
Postupnosť krokov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie (povinné posudzovanie):
 • zámer a jeho pripomienkovanie,
 • rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny  a jeho  harmonogram,
 • správa o hodnotení  vplyvov  navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny,
 • pripomienkovanie správy o hodnotení a verejné prerokovanie,
 • odborný posudok,
 • záverečné stanovisko.
Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a už od počiatočnej fázy sa do procesu zapájajú všetci účastníci procesu posudzovania vrátane verejnosti. Prakticky pre každý krok posudzovania (okrem vypracovania správy o hodnotení) sú určené záväzné lehoty, ktoré sa musia dodržať. V zákone sa tiež uvádza, aké informácie musia jednotlivé dokumentácie (zámer, správa o hodnotení) obsahovať.