Preskočit na obsah

Poprojektová analýza

Podnikateľ, ktorý bude navrhovanú činnosť po povolení činnosti vykonávať je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie najmä:

  • systematicky sledovať a merať vplyvy,
  • kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činností a vyhodnocovať ich účinnosť,
  • zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov zo správy o hodnotení so skutočným stavom.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy činnosti posudzovanej podľa zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení (prípadne v zámere, ak bolo od vypracovania správy o hodnotení upustené), je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného stavu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činností podľa osobitných predpisov. V prípade, ak predpoklad nezodpovedá skutočnosti (keď výsledky monitorovania jasne ukazujú, že vplyvy na životné prostredie sú horšie ako bolo predpokladané), môže povoľujúci orgán navrhnúť opatrenia na zmenu prispôsobenia alebo zrušenia rozhodnutia. Môže byť však situácia aj opačná, tzn., že výsledky monitorovania môžu byť lepšie, ako sa predpokladalo, vtedy môže povoľujúci orgán od určitých uložených opatrení ustúpiť.

Poznámka
Vlastné vykonávanie po projektovej analýzy presahuje rámec zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a spadá pod režim osobitných zákonov upravujúcich oblasť povoľovania, vykonávania, kontroly a likvidácie danej činnosti, ako aj ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Preto zákon ustanovuje len základné povinnosti pre navrhovateľa (resp. budúceho realizátora posudzovanej činnosti). Kontrolu týchto základných povinností a opatrení, uložených v rozhodnutí o povolení činnosti, i ďalších povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, vrátane ukladania sankcií, budú vykonávať príslušné orgány (napr.: stavebné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia, banské úrady a Úrad jadrového dozoru SR).