Preskočit na obsah

Podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti

Ministerstvo môže začať konanie:

  • či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.,
  • či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.,

a to na základe: vlastného podnetu alebo z odôvodneného písomného podnetu.

Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek aj príslušný orgán.

Príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného podnetu. Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10.