Preskočit na obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Príloha č. 8a

 1. Názov (meno).
 2. Identifikačné číslo.
 3. Sídlo.
 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
 5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.


II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

 1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
 2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody,ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
 3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
 4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
 5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
 6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.


IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

VI. Prílohy:

 1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia.
 2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe.
 3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti.


VII. Dátum spracovania

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa


Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.