Preskočit na obsah

Oznámenie o zmene činnosti

Navrhovateľ, ktorý sa chystá vykonať zmenu navrhovanej činnosti je povinný predložiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti písomne a elektronicky ešte pred začatím konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

  • oznámenie o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľ vypracuje alebo zabezpečí jeho vypracovanie podľa prílohy č. 8a,
  • ak oznámenie neobsahuje potrebné náležitosti vráti ho príslušný orgán do siedmich dní od doručenia navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je podať dostatok informácií o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorý je povinný vydať vyjadrenie, či taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10.

Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona, postupuje sa ďalej v konaní podľa § 30 vydaním rozsahu hodnotenia.