Preskočit na obsah

Odborný posudok

Odborný posudok, na rozdiel od zámeru, správy o hodnotení alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Na vypracovaní posudku sa nemôžu podieľať tie odborne spôsobilé osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní zámeru správy o hodnotení alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Spracovateľa odborného posudku určuje príslušný orgán a oznámi jeho meno navrhovateľovi, ktorý zabezpečí u určeného odborníka vypracovanie odborného posudku. Príslušný orgán zároveň oznámi odborne spôsobilej osobe o jej určení za spracovateľa posudku a uzatvorí s posudzovateľom zmluvu o vypracovaní posudku, s určením požadovaného rozsahu a termínu dodania odborného posudku podľa zákona.  V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä:

  • úplnosť správy o hodnotení,
  • stanoviská doručené k správe o hodnotení,
  • úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,
  • použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
  • návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,
  • varianty riešenia činnosti,
  • návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak  ide o likvidáciu, sanáciu alebo rekultiváciu, vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

Odborný posudok slúži príslušnému orgánu ako jeden z hlavných podkladov pre vypracovanie záverečného stanoviska. Posudok musí vždy obsahovať návrh záverečného stanoviska. Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah jeho dopracovania.

Náklady za vypracovanie odborného posudku znáša navrhovateľ.