Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Ak chcete získať informácie:

  • či vami navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
  • ktorý orgán štátnej správy je pre vašu navrhovanú činnosť príslušným orgánom,
  • o ďalších navrhovaných činnostiach procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vo vašom okolí.

Môžete osloviť:

alebo využiť:

Pri získavaní informácií o navrhovanej činnosti je potrebné uviesť charakteristiku navrhovanej činnosti, najmä jej umiestnenie, kapacitu, záber plochy, množstvo použitých chemikálií, množstvo vyrobených výrobkov, počet stojísk pri parkoviskách, garážach, stavebnú dĺžku ciest a diaľnic a pod. V prípade rozširovania alebo rekonštrukcie i pôvodne povolenú kapacitu.

  • Navrhovateľ je tiež upozornený pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, že navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a bez posúdenia činnosti podľa zákona mu nemôže byť vydané povolenie pre navrhovanú činnosť podľa osobitných predpisov.
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 16. októbra 2015