Preskočit na obsah

Dotknutá obec


Obec, na území ktorej sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať a obec, ktorej územie môže vplyv navrhovanej činnosti a jej zmeny zasiahnuť.

Napr. pri výstavbe skládky odpadov sa za dotknutú obec nepovažuje len obec, na území ktorej sa navrhuje výstavba skládky, ale i obce, ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené dopravou odpadov na skládku; pri výstavbe veterných elektrárni sa za dotknuté obce považujú nielen tie obce, na území ktorých sa veterné elektrárne navrhujú umiestniť, ale i tie obce, z ktorých budú veterné elektrárne viditeľné.