Preskočit na obsah

Pôsobnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

 • vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z.,
 • vykonáva štátny dozor (§ 71 zákon č. 543/2002 Z. z.) na účel kontroly dodržiavania podmienok uvedených v § 44 ods. 5 písm. a) tretí až piaty bod,
 • poskytuje ministerstvu informácie o uložených sankciách proti prevádzkovateľom zoologických záhrad podľa osobitného predpisu,
 • poskytuje inšpekcii súčinnosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona,
 • posudzuje, či:
  • podmienky na držbu živočíchov zodpovedajú ich biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám (§ 44 ods. 5 písm. a) tretí bod zákon č. 543/2002 Z. z.),
  • je pre držané živočíchy zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania potravy (§ 44 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákon č. 543/2002 Z. z.),
  • je zariadenie na držbu živočíchov zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých a nebezpečných organizmov, šíreniu parazitov, nákazlivých chorôb a organizmov (§ 44 ods. 5 písm. a) piaty bod zákon č. 543/2002 Z. z.).

Viac informácií: Štátna veterinárna a potravinová správa SR