Preskočit na obsah

Pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia

  • je orgánom štátneho dozoru, ktorého prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR vykonáva štátny dozor,
  • ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie a informuje ministerstvo o ich uložení,
  • nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
  • môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,
  • plní ďalšie úlohy a rozhoduje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 

Viac informácií: www.sizp.sk