Preskočit na obsah

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR

 • ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určuje hlavné smery tejto činnosti,
 • plní funkciu hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny (§ 71 zákona č. 543/2002 Z. z.) (ďalej len štátny dozor) a vykonáva ústredné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 • obstaráva:
  • koncepciu ochrany prírody a krajiny,
  • program starostlivosti o národný park, program starostlivosti a program záchrany o chránené územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, program starostlivosti o územie medzinárodného významu,
  • Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR,
  • projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, národného parku, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma, projekt ochrany chráneného vtáčieho územia,
  • návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu,
 • obstaráva a schvaľuje:
  • program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, program záchrany zóny alebo časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku,
  • program záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov,
  • národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
 • vykonáva pôsobnosť podľa § 44 ods. 13, § 55, 60 a 63 zákona č. 543/2002 Z. z.,
 • vydáva vyjadrenie ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.] a k Národnému plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, regionálnemu operačnému programu, sektorovému operačnému programu [§ 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z.],
 • vydáva súhlas (§ 7 ods. 2, § 39, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.) na zriadenie a prevádzku botanickej záhrady a arboréta a § 62 ods. 4,
 • môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, ak ide o druhy podľa § 40 zákona č. 543/2002 Z. z.,
 • rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh (§ 2 ods. 2 písm. q)zákona č. 543/2002 Z. z.),
 • rozhoduje podľa § 44 ods. 14 zákona č. 543/2002 Z. z.,
 • zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody, najmä riaditeľstvá národných parkov, správy jaskýň alebo riaditeľstvá iných chránených častí krajiny, prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon štátnej ochrany prírody a krajiny, ktorý sa skladá najmä z týchto činností:
  • spracovávanie odborných stanovísk pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,
  • účasť na konaniach a poradách, na ktorých sa zúčastňuje zástupca orgánu ochrany prírody, alebo účasť na konaniach a poradách na základe poverenia orgánu ochrany prírody,
  • spracovávanie projektov ochrany chránených území a iných odborných podkladov a stanovísk pri vyhlasovaní (zmene, zrušení) osobitne chránených častí prírody a krajiny,
  • obstarávanie a vedenie vybranej dokumentácie ochrany prírody a krajiny, poskytovanie informácií z nej a realizácia vybraných opatrení z nej vyplývajúcich,
  • vedenie štátneho zoznamu,
  • vykonávanie prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
  • obstarávanie alebo zabezpečovanie starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízie a štátneho dozoru,
  • monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečovanie opatrení na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,
  • koordinácia činnosti členov stráže prírody,
  • vytváranie, dopĺňanie a zabezpečovanie využívania informačného systému v ochrane prírody a krajiny,
  • zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  • kultúrno-výchovná činnosť, propagačná činnosť a edičná činnosť,
  • zabezpečovanie činností informačných stredísk ochrany prírody a krajiny a iných výchovných zariadení ochrany prírody a krajiny,
  • zabezpečenie zachovania života chránených rastlín a chránených živočíchov prostredníctvom záchranných chovov,
  • plnenie funkcie záchytného strediska pre chránené živočíchy,
  • plnenie úlohy chovnej stanice a rehabilitačnej stanice,
  • vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, a evidenciu chránených rastlín a chránených živočíchov pre potreby orgánov štátnej správy; evidencia chránených rastlín a chránených živočíchov obsahuje názov druhu a opis jedinca, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu (§ 42 zákona č. 543/2002 Z. z.) a číslo dokladu, na ktorého základe bol určený, opis pestovaného a chovného zariadenia, v ktorom je chránený druh umiestnený,
  • určovanie evidenčného čísla osobám uvedeným v bode 17; evidenčné číslo tvorí poradové číslo z evidencie osôb podľa bodu 17 a posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bolo pridelené,
  • správa jaskýň a vybraných pozemkov v územiach (§ 63 zákona č. 543/2002 Z. z.), ktoré sú vo vlastníctve štátu,
  • vyberanie vstupného do chránených území (§ 58 zákona č. 543/2002 Z. z.),
  • uzatváranie dohody o finančnom príspevku (§ 60 zákona č. 543/2002 Z. z.),
 • v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia, obcou a Slovenskou inšpekciou životného prostredia vedie pre potreby orgánov ochrany prírody evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a iných právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona,
 • zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody a krajiny,
 • podáva správy a informácie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,
 • pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú povinné mu poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä informácie a podklady na účel plnenia úlohy podľa písmena o),
 • povoľuje výnimky (§ 30 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.),
 • plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti zákona č. 543/2002 Z. z.

Viac informácií: Ministerstvo životného prostredia SR