Dokumenty územného systému ekologickej stability

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR

  • základ stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability. Je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability (§ 22 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.).

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability

  • zameriava sa na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu. Tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce, tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny (§ 22 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.);
  • obsah dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23 vyhlášky.

Dokument miestneho územného systému ekologickej stability

  • základný dokument na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni. Tvorí podklad pre územný plán obce a pre projekty pozemkových úprav (§ 22 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.);
  • obsah dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24 vyhlášky.