Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu


Účel dokumentov podľa zákona č. 543/2002 Z. z.:

  • vymedzenie chránených území a ich ochranného pásma vrátane zón a stupňov ich ochrany, biotopov chránených týmto zákonom, chránených druhov a území medzinárodného významu, stanovenie zásady ich vývoja vo vzťahu k činnostiam jednotlivých odvetví,
  • posudzovanie dôsledkov zásahov do ekosystémov, ich zložiek a prvkov alebo do biotopov a navrhnutie ich optimálneho využitia a spôsobu ochrany,
  • obsahujú návrh asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov do územia a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v územnej ochrane, druhovej ochrane a ochrane drevín.

Dokumenty tvoria (podľa ods. 4):

  • programy starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
  • programy starostlivosti o územia medzinárodného významu.

Programy starostlivosti sú podkladom na zabezpečenie priebežnej starostlivosti o chránené územia a chránené stromy a ich ochranné pásma a územia medzinárodného významu. Program starostlivosti sa nevypracováva pre chránený krajinný prvok a súkromné chránené územie (ods. 5 zákona).

Program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park určujú strategické ciele starostlivosti o územie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku vrátane jeho ochranného pásma diferencovane podľa jednotlivých zložiek životného prostredia a v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti a zóny obsahujú zásady a regulatívy využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti (§ 21 ods. 1 vyhlášky).

Obsah programu starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park je uvedený v prílohe č. 18 vyhlášky.

Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, územie medzinárodného významu a chránený strom určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie určitého stavu ekosystému alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu ochrany alebo na usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chráneného územia (§ 21 ods. 2 vyhlášky).

Obsah programu starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, územie medzinárodného významu a chránený strom je uvedený v prílohách č. 19 a 20 vyhlášky.

Programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa vyhotovujú v prípade kritického ohrozenia chránených areálov, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, národných prírodných rezervácií, národných prírodných pamiatok, súkromných chránených území, chránených vtáčích území a chránených stromov a ich ochranných pásiem, chránených druhov rastlín a živočíchov a zón a častí zón chránených krajinných oblastí a národného parku a určujú opatrenia potrebné na zlepšenie ich stavu a odstránenie príčin ich ohrozenia (ods. 6 zákona). Obsah programu je uvedený v prílohe č. 21 vyhlášky.

Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (národný červený zoznam) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia (§ 21 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.). Obsah takéhoto programu je uvedený v prílohe č. 22 vyhlášky.