Dokumenty starostlivosti o dreviny

Ide o východiskový dokument na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom území obce. Poskytujú prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28 vyhlášky.