Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny

Tieto dokumenty sa vyhotovujú sa najmä na účel poskytovania súhrnu poznatkov o základných prírodných zložkách ekosystémov chránených území, ich ochranných pásiem a zón, ako aj určenia vzácnosti, zriedkavosti a ohrozenosti chránených druhov vrátane prioritných druhov a prioritných biotopov a tvoria ich  (podľa § 54, ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z.):

 • Projekty ochrany chránených území a chránených stromov, ktoré slúžia ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny a na ustanovenie národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok (§ 23 ods. 1 vyhlášky). Ich obsah je uvedený v prílohe č. 25 vyhlášky.
 • Návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu tvoria podklad na vypracovanie zoznamu vtáčích území (§ 26 ods. 2) a národného zoznamu (§ 27 ods. 1) a na zabezpečenie predbežnej ochrany navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ) a území európskeho významu (ÚEV). Obsahujú najmä údaje o navrhovanom CHVÚ a navrhovanom ÚEV a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv (§ 23 ods. 3 vyhlášky). Obsah návrhu CHVÚ a návrhu ÚEV je uvedený v prílohe č. 26 vyhlášky.
 • Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny sú podkladom na hodnotenie stavu a vývoja chránených území a ich ochranných pásiem a chránených druhov a na vypracovanie alebo aktualizáciu projektov ochrany chránených území a chránených stromov alebo dokumentov starostlivosti;.
 • Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov sú základnou dokumentáciou chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem. Obsahujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.
 • Národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov je východiskovým dokumentom ochrany druhov rastlín a živočíchov slúžiaci na hodnotenie stupňa ohrozenosti na území SR v súlade s medzinárodne platnými kritériami, je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty. Jeho obsah je uvedený v prílohe č. 27 vyhlášky.
 • Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených živočíchov a chránených rastlín, rozšírenia biotopov, lokalít výskytu chránených nerastov a chránených skamenelín a miesta držby odobratých chránených nerastov a chránených skamenelín, ako aj na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov. Skladá sa z týchto databáz (§ 23 ods. 8 vyhlášky):
  • národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany;
  • národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie;
  • národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti;
  • národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov.