Preskočit na obsah

Ochrana prírody

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany bioty upravuje zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 1 ods.1).

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.