Preskočit na obsah

Monitorovanie stavu vodných útvarov

Podrobnosti o zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd ustanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

Programy monitorovania vôd sa vypracúvajú samostatne pre každú oblasť povodia, v členení osobitne pre:

  • povrchové vody,
  • podzemné vody,
  • chránené územia.

Programy monitorovania obsahujú:

  • ciele a účely monitorovania vôd,
  • monitorovacie miesta,
  • rozsahy a frekvencie ukazovateľov,
  • spôsob odovzdávania a uchovávania výsledkov,
  • údaje o subjektoch zodpovedných za realizáciu jednotlivých častí programu monitorovania vôd,
  • systémy zabezpečenia kvality,
  • finančné náklady.

Programy sa vypracúvajú v súlade s Vodným plánom Slovenska najmenej raz za šesť rokov, ich publikovanie vyplýva z vyhlášky č. 418/2010 Z. z.

Monitorovanie vôd podľa prerozdelených kompetencií a úloh realizujú:

Programy monitorovania vôd: