Preskočit na obsah

Verejnosť

Verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny.
 
Dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní.
 
Verejnosť má možnosť zapojiť sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Verejnosť je informovaná o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie prostredníctvom príslušného orgánu.

Verejnosť má možnosť združovať sa do:

Verejnosť má možnosť zasielať:

Verejnosť má tiež možnosť:

Verejnosť má možnosť informácie o procese posudzovania vplyvov získať v Informačnom systéme (IS) Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý je zverejnený na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
 
Dotknutá verejnosť má:
  • postavenie účastníka v konaniach a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní možnosť písomne sa vyjadriť k zámeru, rozsahu hodnotenia, správe o hodnotení a oznámeniu o zmene, podľa odseku 3 alebo odseku 4 § 24 zákona č. 24/2006 Z. z, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu (napr. § 14 zákona 71/1967 Zb.),
  • právo na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4 § 24 zákona č. 24/2006 Z. z., môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti:
  • rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (ďalej len "rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní"),
  • záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 alebo záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z.
Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Aktualizované: 2. 1. 2017