Preskočit na obsah

Právo občana na priaznivé ŽP vrátane dobrého stavu vôd

Právne predpisy, najmä zákon č.  364/2004 Z. z. (.pdf, 339 KB)o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na úseku ochrany vôd upravujú práva a povinnosti občana pri nakladaní s vodami a tiež ich užívaní. Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností.

Takýto odber alebo iné používanie sa vykonáva na vhodnom mieste jednoduchým vodným zariadením (napr. pri podzemných vodách - sú to domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby, pri povrchových vodách sú to zariadenia na gravitačný odber povrchových vôd alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min.)

Právo na včasné a úplné informácie o stave vôd a o príčinách a následkoch tohto stavu

Evidencia o vodách je základnou evidenciou o stave vôd, o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane. Evidujú sa v nej rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy a ich zmeny, údaje o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd a ďalšie údaje potrebné na výkon štátnej vodnej správy.
Evidencia o vodách je prístupná verejnosti. Každý má právo robiť si z nej výpisy u poverenej osoby a na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy.

Zoznam právnych predpisov platných na území SR: voda