Preskočit na obsah

Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vodných útvarov

Hodnotenie stavu povrchových vôd

Hodnotenie stavu povrchových vôd pozostáva z hodnotenia ekologického stavu (resp. potenciálu) a chemického stavu.

Ekologický stav sa vyhodnocuje pomocou klasifikačných schém odvodených podľa požiadaviek rámcovej smernice o vode výskumnými pracovníkmi. Pozostáva z komplexného vyhodnotenia troch skupín prvkov kvality, a to: biologických, fyzikálno-chemických a hydromorfologických. Biologické prvky majú pri hodnotení prioritné postavenie, ostatné prvky kvality sú podporné prvky pre organizmy viazané na vodu. Výsledné zatriedenie ekologického stavu resp. potenciálu je prezentované 5-timi triedami:

 • veľmi dobrý ekologický stav,
 • dobrý ekologický stav, resp. dobrý a vyšší ekologický potenciál,
 • priemerný ekologický stav, resp. priemerný ekologický potenciál,
 • zlý ekologický stav, resp. zlý ekologický potenciál,
 • veľmi zlý ekologický stav, resp. veľmi zlý ekologický potenciál.

Hodnotenie chemického stavu pozostáva z porovnania zistených koncentrácií jednotlivých prioritných látok s environmentálnymi normami kvality stanovenými Európskou komisiou. Chemický stav sa klasifikuje do dvoch tried:

 • dobrý stav,
 • nedosahujúci dobrý stav.

Hodnotenie stavu podzemných vôd

Hodnotenie stavu podzemných vôd pozostáva z hodnotenia kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov podzemných vôd.

Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody sa vyjadruje dvomi triedami stavu:

 • dobrý stav,
 • zlý dobrý stav.

Chemický stav útvarov podzemnej vody sa vyjadruje dvomi triedami stavu:

 • dobrý stav,
 • zlý dobrý stav.

Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vodných útvarov

Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd definuje nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Nariadenie č. 269/2010 Z. z. ustanovuje:

 • požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,
 • klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého chemického stavu povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd,
 • limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach,
 • limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd,
 • požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku.


Predmetné nariadenie obsahuje 13 príloh, kde príloha č. 1 uvádza požiadavky na kvalitu povrchovej vody. Časť A prílohy č. 1 sa týka 43 všeobecných ukazovateľov, časť B sú nesyntetické látky, ktorú predstavuje 8 ukazovateľov, časť C sú syntetické látky, kde je uvedených 58 ukazovateľov. V časti D sú uvedené ukazovatele rádioaktivity (7 ukazovateľov) a v časti E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele, ktorú predstavuje 9 ukazovateľov.