Pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia

SIŽP je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého MŽP SR vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami. Okrem kontrolnej činnosti schvaľuje havarijné plány, zisťuje príčiny mimoriadneho zhoršenia vôd, riadi práce pri jeho riešení, zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR.

Slovenská inšpekcia životného prostredia: www.sizp.sk