Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane vodného hospodárstva, ochrany kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania v zmysle vodného zákona (č. 364/2004 Z. z.) a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (č. 442/2002  Z. z.), ochrany pred povodňami a na úseku rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu je:

Ďalšími orgánmi na úseku štátnej vodnej správy: