Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Starostlivosť o horninové prostredie v SR, ako aj geologický výskum a prieskum a štátny geologický dozor je v gescii Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
Využívanie nerastných surovín (banská činnosť), ako činnosti najviac ovplyvňujúcej eologické prostredie a surovinové zdroje, je v gescii Ministerstva hospodárstva SR (MH SR).

Orgánmi štátnej banskej správy sú Hlavný banský úrad (na ústrednej úrovni) a obvodné banské úrady na úrovni miestnej štátnej správy.
Výskumom a prieskumom geologických faktorov sa už niekoľko desaťročí zaoberá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v rezorte MŽP SR, ktorý je orgánom štátnej geologickej správy.

Orgány štátnej banskej správy

Orgány štátnej banskej správy ustanovuje zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a to:

Štátna geologická správa, štátny geologický dozor

Orgánom štátnej geologickej správy je podľa geologického zákona (§ 36 a 37 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach):