Zapojenie sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie prostredníctvom obce

Informácie o procese posudzovania strategických dokumentov môže verejnosť získať aj prostredníctvom obce. Obec informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým:

  • o doručení oznámenia o strategickom dokumente, v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia. Obec zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
  • o rozhodnutí bez zbytočného odkladu,
  • o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, v lehote do 3 pracovných dní od doručenia. Obec má za povinnosť verejnosti sprístupniť správu o hodnotení najmenej 21 dní a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie,
  • o termíne a konaní verejného prerokovania.