Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente

Verejnosť má príležitosť písomne sa vyjadriť k strategickým dokumentom, tzn. zaslať svoje stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente:

  • v rámci lehoty zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente, tzn. do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou spôsobom v mieste obvyklým.