Stanoviská k správe o hodnotení

Verejnosť má príležitosť písomne sa vyjadriť k strategickým dokumentom, tzn. zaslať svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení:

  • príslušnému orgánu, ktorý bezodkladne po doručení správy o hodnotení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR uvedie adresu, na ktorú možno stanoviská predkladať a termín, do ktorého možno tieto stanoviská predkladať,
  • príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu s miestnym dosahom dotknutou obcou, tzn. do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení,
  • v rámci verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu s miestnym dosahom, ktorej termín a miesto konania oznámi dotknutá obec bezodkladne verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam z verejného prerokovania.