Pripomienky k rozsahu hodnotenia

Verejnosť má príležitosť podať pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, tzn. zaslať svoje písomné stanovisko:

  • príslušnému orgánu najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zverejnenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zabezpečuje:

  • príslušný orgán, ktorý ho zverejní bezodkladne po jeho doručení na webové sídlo ministerstva a to spolu s adresou, na ktorú možno pripomienky predkladať,
  • obstarávateľ, ktorý ho zverejní bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.