Priame zapojenie sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie

Verejnosť má príležitosť písomne sa vyjadriť k strategickým dokumentom, zaslať príslušnému orgánu svoje stanovisko v rámci lehoty:

  • zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente, tzn. do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou spôsobom v mieste obvyklým,
  • zverejnenia správy o hodnotení, tzn. do 21 dní odo dňa jej zverejnenia,
  • v rámci verejného prerokovania správy o hodnotení, kde sú stanoviská vyhodnotené v zázname o verejnom prerokovaní,

predložiť pripomienky:

  • k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia.