Preskočit na obsah

Práva občana

Občan v procese posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie vystupuje ako verejnosť alebo zainteresovaná verejnosť. Verejnosť je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny. Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.

Medzi zainteresovanú verejnosť patrí:

Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo:

  • zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategických dokumentov a to až do schválenia strategického dokumentu,
  • doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené,
  • predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu príslušnému orgánu do 10 dní od jeho zverejnenia,
  • doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu,
  • zúčastniť sa na konzultáciách,
  • zúčastniť sa na verejnom prerokovaní strategického dokumentu.