Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Povinnosti občana

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v etape vypracovania správy o hodnotení a jej verejného prerokovania sa ustanovuje povinnosť pre štátne orgány (vrátane orgánov štátnej správy životného prostredia), resp. dotknuté orgány, inštitúcie verejného charakteru a verejnosť (právnické aj fyzické osoby) poskytnúť obstarávateľovi na jeho žiadosť všetky dostupné informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné pre vypracovanie správy o hodnotení. Pritom ostávajú nedotknuté osobitné predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho, služobného a obchodného tajomstva. Informácie sa poskytujú za úhradu nákladov spojených s ich odovzdaním. Niektoré osobitosti v poskytovaní informácií z dokumentácie evidovanej a uchovávanej na príslušnom orgáne ustanovuje zákon.