Preskočit na obsah

Právnická osoba

Právnická osoba, ktorá podá písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti, alebo k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, alebo podá  pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a vyplynie zo stanovísk, alebo pripomienok jej záujem o rozhodnutie, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania (zákon o správnom konaní). Táto právnická osoba sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.

Ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra predloží právnická osoba príslušnému orgánu výpis z takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace spolu s podaním písomného stanoviska.

Právnická osoba ako mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podá písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti, alebo k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, alebo podá pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti má v následnom povoľovacom konaní podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania.

Doklad o zaregistrovaní mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia predloží príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu spoločne s podaním písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti.