Preskočit na obsah

Povinnosti občana

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v etape vypracovania správy o hodnotení a jej verejného prerokovania sa ustanovuje povinnosť pre štátne orgány (vrátane orgánov štátnej správy životného prostredia), resp. dotknuté orgány, inštitúcie verejného charakteru a verejnosť (právnické aj fyzické osoby) poskytnúť navrhovateľovi na jeho žiadosť všetky dostupné informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné pre vypracovanie správy o hodnotení. Pritom ostávajú nedotknuté osobitné predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho, služobného a obchodného tajomstva. Informácie sa poskytujú za úhradu nákladov spojených s ich odovzdaním. Niektoré osobitosti v poskytovaní informácií z dokumentácie evidovanej a uchovávanej na príslušnom orgáne ustanovuje zákon.