Preskočit na obsah

Občianske združenie podporujúce ochranu ŽP

Občianske združenie založené podľa zákona o združovaní občanov za účelom ochrany životného prostredia, ktoré podá písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti, alebo k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, alebo podá pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania (zákon o správnom konaní).

Občianske združenie predloží príslušnému orgánu doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia spolu s podaním písomného stanoviska.

Také občianske združenie sa na účely tohto zákona považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.