Preskočit na obsah

Občan v procese EIA

Článok 45 Ústavy Slovenskej republiky znie: Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Takéto právo je uplatnené aj v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Prostredníctvom tejto stránky vám ponúkame cenné informácie, ako sa môžete priamo vy zapojiť do tohto procesu.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočnenie trvalo udržateľného rozvoja. V Slovenskej republike sa pre túto oblasť uplatňuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. jedným z postupov je odborné a verejné posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov (Environmental Impact Assessment - EIA).