Preskočit na obsah

Kvalita vody na kúpanie

Základné definície, profil vody na kúpanie

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje:

 • Voda na kúpanie je každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký počet ľudí na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané.
 • Prírodné kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením tvoriace neoddeliteľný celok.
 • Umelé kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) definuje:

 • Vody vhodné na kúpanie sú tečúce alebo stojaté vody, v ktorých je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradične kúpe väčší počet ľudí. Požiadavky na kvalitu vody, v ktorej je kúpanie povolené, ustanovuje osobitný predpis (nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská). Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie, vytvorenie a zachovanie profilov vôd vhodných na kúpanie vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Vody vhodné na kúpanie vyhlasuje orgán štátnej vodnej správy. Ak vody vhodné na kúpanie nespĺňajú požiadavky na kvalitu vody ustanovené osobitným predpisom, (nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská) orgán štátnej vodnej správy vydá v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia opatrenia na ich dosiahnutie.

Profily vôd na kúpanie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa ruší smernica 76/160/EHS. Profil vody vhodnej na kúpanie je informácia o prírodnom kúpalisku, ktorá obsahuje:

 • opis fyzikálnych, zemepisných a hydrologických charakteristík vody vhodnej na kúpanie a iných povrchových vôd v jej povodí, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia, ktoré sú relevantné na účely smernice 2006/7/ES, ako ustanovuje smernica 2000/60/ES;
 • určenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody vhodné na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa;
 • hodnotenie možnosti premnoženia cyanobaktérií;
 • hodnotenie možnosti premnoženia makrorias a/alebo fytoplanktónu;
 • ak hodnotenie podľa písmena b) preukáže, že existuje riziko krátkodobého znečistenia, tak aj nasledujúce informácie:
  • predpokladaný charakter, frekvenciu a trvanie očakávaného krátkodobého znečistenia,
  • podrobnosti o všetkých ďalších príčinách znečistenia vrátane opatrení prijatých na riadenie vody a časový plán ich odstránenia,
  • opatrenia riadenia prijaté pri výskyte krátkodobého znečistenia a určenie orgánov zodpovedných za podniknutie takej akcie s kontaktnými údajmi na tieto orgány;
 • umiestnenie monitorovacieho bodu.

Profil sa podľa potreby aktualizuje. Intervaly a rozsah preskúmaní sa stanoví na základe charakteru a závažnosti znečistenia.

Profily vôd vhodných na kúpanie sú dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách

Požiadavky na prírodné kúpaliská (podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na vody vhodné na kúpanie (podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)), ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na kúpanie, monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody vhodnej na kúpanie, poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie upravuje nariadenie vlády SR  č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.

Kvalita vody na kúpanie je hodnotená pre 27 ukazovateľov, koliformné baktérie, Escherichia coli, črevné entorokoky, rod Salmonella, cyanobaktérie, riasy, farba, minerálne oleje, povrchovo aktívne látky, fenoly, plávajúce znečistenie, celkový dusík, celkový fosfor, pesticídy, arzén, kadmium a iné (viď príloha 1 nariadenia vlády SR č. 87/2008 Z. z.).

Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých kúpaliskách

Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých kúpaliskách podrobne upravuje vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečiť.

Monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách

Požiadavky na prírodné kúpaliská (podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na vody vhodné na kúpanie (podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)), ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na kúpanie, monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody vhodnej na kúpanie, poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie upravuje nariadenie vlády SR  č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.

Orgán verejného zdravotníctva (Úrad verejného zdravotníctva SR) každoročne určí zoznam vôd vhodných na kúpanie, pričom verejnosť má možnosť vyjadriť svoje návrhy, poznámky, sťažnosti pri zavádzaní, revidovaní a aktualizácii zoznamu vôd vhodných na kúpanie.

Pred začiatkom kúpacej sezóny vytvorí príslušný orgán verejného zdravotníctva (Úrad verejného zdravotníctva SR) program monitorovania a vymedzí dĺžku kúpacej sezóny. Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie jedna vzorka. Dátumy odberu vzoriek majú byť rozdelené počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhší ako jeden mesiac. Odber sa musí vykonať najneskôr do štyroch dní odo dňa určeného v programe monitorovania.

Monitorovanie vôd na kúpanie s organizovanou rekreáciou vykonáva prevádzkovateľ kúpaliska. Monitorovanie vôd na kúpanie v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonáva Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Hodnotenie kvality vody na kúpanie