Preskočit na obsah

Kvalita pitnej vody

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

 • Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb.
 • Individuálnym zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody

Požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovuje nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Kvalita pitnej vody je hodnotená v nasledovných ukazovateľoch:

 • mikrobiologické a biologické ukazovatele (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseudomonas aruginosa, kultivované mikroorganizmi, bezfarebné bičíkovce, železité a mangánové baktérie, abiosestón a iné);
 • fyzikálne a chemické ukazovatele:
  • anorganické ukazovatele (arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, kadmium, kyanidy, nikel, olovo a iné),
  • organické ukazovatele (akrylamid, benzén, dichlórbenzény, celkový organický uhlík, pesticídy, polycykliské aromatické uhľovodíky, tetrachlórmetán, toulén, vinylchlorid a iné),
  • dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór, brómdichlórmetán, chloroform, ozón a iné),
  • ukazovatele, ktoré môžu nepriamo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, celkové rozpustené látky, farba, hliník, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, pH, chuť, teplota, zákal, zinok, železo a iné),
  • látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca (horčík, vápnik, vápnik a horčík),
  • rádiologické ukazovatele (trícium, celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok).

V prílohe 1 NV SR č. 354/2006 Z. z. sú uvedené limitné hodnoty pre jednotlivé sledované ukazovatele kvality pitnej vody. V rámci limitných hodnôt sa rozlišuje:

 • medzná hodnota (MH) - hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená;
 • najvyššia medzná hodnota (NMH) - hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej;
 • odporúčaná hodnota (OH) - hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia;
 • indikačná hodnota (IH) - hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody.

Monitorovanie kvality pitnej vody

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 NV SR č. 354/2006 Z. z., pričom sa rozlišuje minimálny a úplný rozbor vody.

Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody. Minimálny rozbor pozostáva z vyšetrenia 28 ukazovateľov kvality pitnej vody. Minimálny rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky.

Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1  NV SR č. 354/2006 Z. z. (t. j. 82 ukazovateľov) a z rádiologických ukazovateľov podľa osobitného predpisu. Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 NV SR č. 354/2006 Z. z. alebo určených orgánom verejného zdravotníctva. Úplný rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky.

Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy (STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.)

Monitorovanie kvality pitnej vody dodávanej do distribučných sietí vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov, ktorí výsledky z monitorovania kvality pitnej vody, ako aj iné požadované údaje, nahlasujú pravidelne 1x za rok prostredníctvom databázy ZBERVAK na Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa vykonáva v rámci štátneho zdravotného dozoru Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Hodnotenie kvality pitnej vody