Preskočit na obsah

Pripomienky k rozsahu hodnotenia

Verejnosť má príležitosť podať pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, tzn. zaslať svoje písomné stanovisko

  • príslušnému orgánu najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zverejnenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zabezpečuje

  • navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou, ktorý bez zbytočného odkladu informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.