Preskočit na obsah

Vybrané povinnosti a pojmy podľa geologického zákona (zákon č. 569/2007 Z. z.)

Geologické práce, ich charakteristika a členenie charakterizuje § 2 zákona č. 569/2007 Z. z.. Tieto práce je oprávnená vykonávať  fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické  oprávnenie,  právnická osoba poverená MŽP SR v súvislosti s geologickým výskumom,  Slovenská akadémia vied, Správa slovenských jaskýň, vysoké školy, stredné odborné školy a múzeá, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých, výskumných alebo pedagogických úloh a fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní výhradných ložísk vyhradených nerastov.

Na vykonávanie geologických prác musí mať fyzická osoba, príp. zástupca právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác, príp. ktorá je zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy, odbornú spôsobilosť (§9 zákon č. 569/2007 Z. z.).

Geologický prieskum ložísk nevyhradeného nerastu môžu vlastníci pozemkov vykonávať na svojich pozemkoch povrchovými prácami bez geologického oprávnenia.

Zhotoviteľ geologických prác príp. ním poverené osoby je povinný: 

 • v prípade potreby požiadať MŽP SR o zmenu geologického oprávnenia (§ 6 ods. 3 zákon č. 569/2007 Z. z.), 
 • vykonávať geologické práce v súlade so  schváleným projektom geologickej úlohy (§ 12 a 14 zákon č. 569/2007 Z. z.),
 • ohlasovať geologické práce podliehajúce ohláseniu právnickej osobe poverenej MŽP SR najneskôr v deň začatia riešenie geologickej úlohy (§ 13 zákon č. 569/2007 Z. z.),
 • viesť, dopĺňať a uchovávať geologickú dokumentáciu a uchovávať tri roky od odovzdania záverečnej správy (§15 zákon č. 569/2007 Z. z.),
 • vyhodnotiť geologickú úlohu v záverečnej správe (§16  zákon č. 569/2007 Z. z.) a odovzdať ju objednávateľovi (§18 - 19  gzákon č. 569/2007 Z. z.),
 • vykonávať geologické práce v prieskumnom území len so súhlasom držiteľa prieskumného územia a dodržiavať ním určené podmienky (§ 25 ods. 4 zákon č. 569/2007 Z.  z.),
 • pri prevode prieskumného územia zmluvu o prevode predložiť MŽP SR (§22, ods.3  zákon č. 569/2007 Z. z.). Konanie o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania na MŽP SR (§23, ods.1  gzákon č. 569/2007 Z. z.), 
 • dbať na to, aby čo najmenej zasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti (§29, ods. 6  zákon č. 569/2007 Z. z.), 
 • zaslať oznámenie o skončení geologických prác vlastníkom dotknutých nehnuteľností najneskôr v deň skončenia prác (§29, ods. 8  zákon č. 569/2007 Z. z.), 
 • zlikvidovať geologické diela a geologické objekty, ak splnili svoj účel a nie je záujem ich využiť inak (§31, ods. 1  zákon č. 569/2007 Z. z.), 
 • po skončení geologických prác uviesť použitú nehnuteľnosť do predošlého stavu, prípadne pozemky rekultivovať, prípadne poskytnúť náhradu škody (§32  zákon č. 569/2007 Z. z.), 
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh je charakterizované v §11 - 20 zákon č. 569/2007 Z. z.,
 • vybrané geologické práce (§21, ods.2  zákon č. 569/2007 Z. z.) možno vykonávať len na prieskumnom území (§21 - 28  zákon č. 569/2007 Z. z.), ktoré určí MŽP SR najviac na štyri roky na návrh fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby.

Držiteľ prieskumného územia je povinný:

 • predložiť MŽP SR ročnú správu o prieskumnej činnosti do šiestich týždňov po uplynutí kalendárneho roku (§ 25, ods. 1 zákon č. 569/2007 Z. z.),
 • zaplatiť úhrady (§ 26 zákon č. 569/2007 Z. z.) MŽP SR do troch mesiacov po začatí každého roku počítaného odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia.